ЦЪӔХ АРТЫ СУДЗЫН...

Цъӕх арты судзын ӕз фыр уарзтӕй.
Мӕ уд куы нал ары ӕнцой.
Зӕххыл дӕ не ссардтон хъыгаган.
Ӕрвты та дӕ кӕм агурон?

Мӕ сӕр куы сдзӕгъӕл и бынтондӕр.
Ӕнӕ дӕу царды талӕн нӕй.
Куыд цардтӕн афтӕмӕй ныронг дӕр?
Куыд цардтӕ ды ӕнӕ мӕнӕй?

Автор: Плиева Татьяна