ДӔ ХУЫЗ ӔППЫНӔДЗУХ МӔ ЦУРЫ

Дӕ хуыз  ӕппындӕзух мӕ цуры.
Дӕ хъӕлӕс зарӕгау хъуысы.
Дӕ ном дын стъалытӕ дӕр дзурынц.
Рӕвдаугӕ мӕй дӕумае кӕсы.

Дӕ зӕрдӕскъӕфӕн цӕстӕнгacӕй
Мӕ удмӕ цардуалдзӕг ӕрцыд.
Зӕххыл цы хорздзинад и 'гасӕй
Дӕуӕн сӕ иууылдӕр дӕттын

Автор: Плиева Татьяна