ФӔЗЗӔГ, ФӔЗЗӔГ...

Фӕззӕг, фӕззӕг, дидингуытӕ бур,
Хаттӕй-хаттма тавы ноджы хур,
Къӕвда уазал зӕхх нӕ уадзы сур,
Иунӕг бӕлас дымгӕйӕ ӕркъул.

Зымӕг, зонӕй, тынг уыдзӕни хъыст,
Уазалдзыдӕй ничинӕу хызт,
Мемӕ, никуы, ды нӕ уыдзӕ тыхст,
Уарзон фат у, арф мае риуы, ныхст!

Бур фӕззӕг мӕм, уалдзӕгау фӕкаст,
Райдыдтоймын дидингуытӕ хъаст!
Кӕд, мийагмӕм, стыр ӕрцыди уарзт,
Кӕд, мийагмӕм, амонд ныр ӕркаст.


Царды фӕндаг даргъ у ӕмӕ фӕтӕн,
Ӕдзух, фӕнды мӕн, иумӕ дзы цӕуӕм!
Цӕйма, чызгай, баком ды мӕнӕн -
Нӕй мын, бамбар, ӕндӕр мӕнӕн гӕнӕн...

Автор: Чехоев Валерьян Владимирович