ФӔЗЗӔГ, ФӔЗЗӔГ...

Фӕззӕг, фӕззӕг, дидингуытӕ бур,

Хаттӕй-хаттма тавы ноджы хур,

Къӕвда уазал зӕхх нӕ уадзы сур,

Иунӕг бӕлас дымгӕйӕ ӕркъул.

 

Дымгӕ, фӕззӕг, мӕ цыбырдӕр бон -       

Хъармӕй хъарм дӕр, у нӕ пысул-конд.

Цас фӕнды йӕ аппӕл ӕмӕ хон,

Фӕззӕг сӕрдау ацӕудзӕни, зон.

 

Зымӕг зонӕй, стӕй, уыдзӕни хъыст,

Уазалдзыдӕй ничинӕу хызт.

Мемӕ, никуы, ды нӕ уыдзӕ тыхст -

Уарзон фат у, арф мае риуы, ныхст!

 

Бур фӕззӕджы, уалдзӕгау та, раст,

Райдыдтойнын дидингуытӕ хъаст!

Бакӕн дуар, стыр ӕрцыди уарзт,

Ракӕс, чызг мӕм - амонд дӕм ӕркаст!

 

Райдзаст хурау, диссаджы рӕсугъд,

У уӕздан, дӕ мидбылты фӕхудт!

Мӕ, куыд тавд у, фӕззӕгон, дӕ хур -

Фыццаг митау батадис мӕ уд!

 

Царды фӕндаг даргъ у мӕ фӕтӕн,

‘Дзух фӕнды мӕн, иумӕ дзы цӕуӕм.

Цӕйма, чызгай, баком ды мӕнӕн -

Зон, ӕнӕдӕу, нӕй мӕнӕн гӕнӕн!

Автор: Чехоев Валерий Владимирович