ФӔЗЗӔГ, ФӔЗЗӔГ...

Фӕззӕг, фӕззӕг, дидингуытӕ бур,

Хаттӕй-хаттма тавы ноджы хур,

Къӕвда уазал зӕхх нӕ уадзы сур,

Иунӕг бӕлас дымгӕйӕ ӕркъул.

 

Зымӕг, зонӕй, тынг уыдзӕни хъыст,

Уазалдзыдӕй ничинӕу хызт,

Мемӕ, никуы, ды нӕ уыдзӕ тыхст,

Уарзон фат у, арф мае риуы, ныхст!

 

О, куыд тавд у, уалдзӕгон, дӕ хур -

Фыццаг митау батадис мӕ уд!

Саулагъз, урсцъар, диссаджы рӕсугъд,

Ма уӕздан, дӕ мидбылты фӕхудт!

 

Бур фӕззӕг мӕм, уалдзӕгау фӕкаст,

Райдыдтоймын дидингуытӕ хъаст!

Кӕд, мийагнӕм, стыр ӕрцыди уарзт,

Кӕд, мийагнӕм, амонд ныр ӕркаст.

 

Царды фӕндаг даргъ у мӕ фӕтӕн,

Тынг фӕнды мӕ, иумӕ дзы цӕуӕм!

Цӕйма, чызгай, баком ды мӕнӕн -

Зон, ӕнӕдӕу, нӕй мӕнӕн гӕнӕн!

Автор: Чехоев Валерьян Владимирович