ХӔВЦ МИЗУРЫ

Уӕлӕ цады был Мизуры,

Иу хӕвц иннӕмӕ ныддзуры:

- Ӕз дӕуӕй нӕ хъуыстон рагӕй,

Хъуахъ, цы хабӕрттӕ ис ногӕй.

 

Уый дӕр радзуры лӕмбынӕг,

Цады, знон, цӕй уыди уынӕг,

Фесты ӕвиппадӕг къӕркъӕрӕг,

''Макуы фесӕфа йӕ дарӕг''!

 

Хъуа-хъуа хъуа-хъуа, хъуа-хъуа гӕнгӕ,

Алы уӕнгыл, цӕфт ӕвӕргӕ,

Цады, ног хабар, цы ссары,

Афтӕ, иугӕндзон сӕ скалы!

 

Дуне радзуры йӕ зарӕг,

Ӕрмӕстын хӕвц уӕйы ӕмбарӕг.

- Фӕлӕ махмӕ та Мизуры,

Чи йӕ зоны, хӕвц цы дзуры …

Автор: Чехоев Валерий Владимирович