«ЦХИНВАЛ»

«Цхинвал»

 

Махӕн стъалы у мӕ хур дӕр,

Афтӕ дзурдзынӕн ӕз уал -

'Ппӕты горӕт у рӕсухддаер,

Абон, зонутӕй, Цхинвал!

 

Уарзын, арфӕтӕй рӕвдауӕн,

Горӕт, ирӕтты, фылдӕр

'Мӕ мӕ райгырӕн бынатӕн,

Арын ныхӕсты хуыздӕр!

 

Мӕнӕ ардыгӕй – Сыбырӕй,

Ныр дӕ кадӕн у мае фыст,

‘Рмӕст уӕздан ӕмӕ цыбырӕй,

- Бирӕ фесгуыхти дӕ фырт!

 

Арӕх аппӕлын ӕмгӕрттӕн,

Буцӕй, акӕнын ныхас:

Ирон лӕппутӕ цӕхӕрдӕр,

Ирон лӕппутӕ ныфсхаст!

 

Иуыл зындзинад фӕразынц,

Ирон лӕппутӕ лӕгау –

Никуы намысӕй нӕ хъазынц,

Уд дӕр раттдзысты фӕлтау.

 

Бирӕ аргъ у, хорз ныхӕсты,

Ноджы - горӕтӕн йӕ конд,

Цъусгай ахӕцыд йӕ фӕрсттыл,

Къултӕ ахаста бӕрзонд!

 

“Горӕт ‘виппадӕг нӕ рӕзы,

Диссаг, аргъауы кӕртау” -

Адӕм зындзинад фӕразынц,

Мӕ хъӕддых лӕууынц, фӕлтау.

Автор: Чехоев Валерий Владимирович