«РАЙСОМ»

Райсом раджы ногӕй,

Хӕхты сӕртӕ разынд.

Бон сындӕгкай, рогӕй,

Талынгӕй нӕм рахызт.

 

Хур, йӕ тынӕй, худгӕ,

Арвы кӕрон разынд.

Дымгӕ, сыфтӕр узгӕ -

Доны сӕрыл хъазыд.

 

Стӕй, ӕххӕстай, разынд -

Уыд цӕхӕртӕ калгӕ,

Хохы риуыл хъазыд -

Алы къуыпп дзы, ссардта!

 

Джиго-цъиу дӕр, арвмӕ,

Райхъал ӕмӕ стахт та!

Мӕ бӕрзондӕй, арфӕ,

Райсомӕн та, загъта:

 

- Арфӕ ут, мӕ хӕхтӕ,

Быдыр ӕмӕ хъӕдтӕ,

Ирыстоны бӕстӕ,

Абон ӕмӕ стӕй дӕр!

Автор: Чехоев Валерий Владимирович