«ЦӔРГӔС МӔ ДЗӔБИДЫР»

Сгарста цӕргӕс, хӕхтӕ ӕмӕ быдыр,

Цыргъ уыди, йӕ цӕст ӕмӕ цӕрдӕг -

Къӕдзӕхыл, цыртау лӕууыд, дзӕбидыр,

Хохы риуыл, агуырдта кӕрдӕг.

 

Цӕргӕсӕн, йӕ ном фыст у, йӕ риуыл,

Дурӕй цырдтӕр, рауагъта йӕхи …

Ӕрӕджиауӕй, ауыдта дзӕбидыр -

Арвы бынӕй, мӕлӕтӕм тӕхы!

 

Рагӕпп ласта, уырдыгы фӕлидзы,

Цас уыди йӕ тых ӕмӕ йӕ бон.

Фыр тасӕй, йӕ зӕрдӕ уымӕн, ризы,

Цӕргӕсмӕ та чи уыди уӕндон!?

 

Ферохӕй ис хохы риуыл хизын,

Ферох ис йӕ хормаг ӕмӕ стонг,

Цӕргӕсӕй гӕппытӕ гӕнгӕ, лидзын

Алӕ-ма, кӕмӕн ма уыдис рог!?

 

Ӕрбайӕфтайӕ уалынмӕ йӕ сурӕг,

Дзӕбидыры фӕсонтыл ныссагъд.

Амӕттагы рацахста лӕбурӕг,

Налӕй уадзы дзӕбидыры уӕгъд!

 

Атылдысты цӕргӕсимӕ иумӕ,

Ацайдагъы царды тыххӕй тох!

Рахау-бахау, фӕсонтыл мӕ риумӕ,

Алцы уыдис, тохы быны, рох.

 

Царды ныфс, йӕ рӕсугъдзинад дары,

Никуыйӕ, куыннӕ рох кӕнай, кӕд –

Царды бонтӕ, уый лӕварӕн, уары,

Кӕд кӕронмӕ тох фӕкодтай, уӕд!

 

Къуылдымӕй дӕлӕмӕ, тулгӕ-тулын,

Дыууӕ иумӕ, ахаудысты, хатт,

Дзӕбидыр ӕрхаста уӕз, уӕлгуыбын,

Тыхгӕнӕг, фӕбынӕй ис, уым раст!

 

Амӕттагӕй суагъта йӕ ныхтӕ,

Уыцы тохы, цӕргӕс дӕр ӕрхауд …

Сабыргӕй, ӕрцыдысты йӕ тыхтӕ,

Сраст кодта, йӕ базыртӕ, мӕ стахт.

 

Фервӕзти мӕ алыгъдис, дзӕбидыр -

Тугкалгӕ фӕсонтӕ ӕмӕ гас!

Кастыстыйӕм хӕхтӕ ӕмӕ быдыр,

Ныр уалейӕ, ноджы ма, цӕргӕс!

Автор: Чехоев Валерий Владимирович