«ХАЛОН ӔМӔ ӔХСИНАГ»

Мӕнӕ цалдӕр боны размӕ,

Ӕрбатахт халон стыр фӕзмӕ,

Тулдзы къалиуыл - йӕ бадӕн,

Уыд, куыд ӕмбӕлы йӕ кадӕн.

 

Дардыл акасти сындӕгкай,

Касти алырдӕм лыстӕгкай -

Никуы ницы уыд уынинаг,

Ӕрмӕст йӕ бынмӕ бадт ӕхсинаг …

 

Цӕст уӕздан мӕ хъуыр бӕрзондӕй,

Райдзаст хъӕмпы хуыз, йӕ кондӕй

Мӕ цы фигурӕ, мӕ бонӕй! -

Схӕццӕ халон дӕр йӕ зондӕй!

 

Иухатт бакастӕй, лӕмбынӕг,

Ахӕм рӕсугъдӕн, йӕ уынӕг,

Ӕвиппайд аскъуыдзаггӕй кодта -

Мӕ йӕ ракурын ӕрдомтта!

 

Ахӕм хабӕрттӕн сӕ фӕстӕ,

Ферох халонӕй йӕ азтӕ,

Кӕм, кӕмӕй уыди, цы дзугӕй,

Мӕ цы йӕм уыдис бындурӕй!

 

"- Хъуа! Мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдтӕ -

Ахӕм уынӕг ӕз нӕ уыдтӕн!

Мӕ гӕнӕнтӕй ӕндӕр дын нӕй -

Хъуамӕ смой кӕнӕй мӕнӕй!"

 

Ай куы фехъуыста, ӕхсинаг,

Скасти халонмӕ, ламбынӕг,

Ницы не ссардта зӕгъинаг

Ӕмӕ атахти, тӕхинаг.

 

Абон, амонд та, нӕ сыхӕй,

Ничы не ссардта, йӕ тыхӕй!

Ницы рауадис хъал дзыхӕй -

Баззад халон дӕр къӕппдзыхӕй.

 

Гъе ныр, афтӕ уый ӕмбары,

Мӕ  йӕ хиуыл фау ӕвӕры:  

"Хъулон бумбули нӕ дарын 
Амонд уый тыххӕй нӕ уарын!"

Автор: Чехоев Валерий Владимирович