ПОЭТӔН

Рагӕй нӕ зарыдтӕн... Рагӕй мӕ зарӕг
Нал фехъуыст дардыл, куыд хъуысти кӕддӕр.
Ног дугӕй, ног бӕстӕй — царды хӕсдарӕг,—
Бонтӕ 'мӕ ’хсӕвтӕ ӕрвыстон куыддӕр,
Атӕхынц бонтӕ ӕрттивгӕ цӕхӕрау,
Азгъӕлы зӕхмӕ фӕззыгон сыфтӕр...
Бонӕй-бон тайыс, мӕ уарзон, мӕ хӕлар,
Бонтӕ куыддӕрӕй ӕрвитыс ды дӕр.
Афтӕ фӕзӕгъыс: «Ныууагътон мӕ лирӕ,—
Тохы гӕрӕхтӕм ныхъхъус и бынтон,
Уалдзыгон цъиутау нӕ фысджытӕ — бирӕ,
Бирӕйӕн, къордӕн фылдӕр у сӕ бон».
Саст ныхас, саст зӕрдӕ тохӕн — кӕлӕнтӕ.
Фесаф дӕ сӕрӕй дӕ хъарӕджы кой!
Райс-ма дӕ фӕндыр, йӕ сызгъӕрин тӕнтӕ
Ма кӕной хъуамӕ ӕппындӕр ӕнцой!
Зонӕм, фӕлтӕрд дӕ, тыхджын у дӕ зарӕг,
Ацӕуы зӕрдӕйы, асӕтты дур.
Ног дуджы домӕнтӕй рагон хӕсдарӕг —
Ног дуджы цардӕн ӕрцӕгъд-ма йӕ хур!1934 

Автор: ГУЛУЕВ Андрей