НЫББАР

Ныббар мын, Ирыстон... Мӕ хъисын фӕндырӕй
Ӕз никуы ӕрцагътон дӕ адӕмы хъыг.
Нӕ рӕсугъд хаехбӕстӕ — кьӕдзӕхӕй, быдырӕй  —
Нӕ калдта мӕ цагъдмӕ иэе цӕстыты сыг.

Ныр базыдтон амонд... Мӕ зарӕгӕй зарын.
Ныр хъус-ма мӕ цагъдмӕ, нӕ Иры фӕлтӕр!
Нае баесты сагъӕстӕ мӕ зӕрдӕйы дарын,
Нӕ баесты сагъӕстӕй ныр дзаг у мӕ сӕр.1920

Автор: ГУЛУЕВ Андрей