​ЗÆРОНД ЛÆГ

Æ орс сæрбæл лæгун ходæ,

нæбал уинуй æ цæстæй.

Зæронд лæгбæл ма нихходæ!—

нæ фидтæлтæй фæдзæхст æй.

Дус ма гъудæй æ къæреди, —

исæнхæст æй бузуртæй.

Ци ма гъæуй сæ зæронди?

Хъæбæр боз æй æ фурттæй.

Æрхастонцæ сæ биццеутæ

æргъæвст цæргæс кæцæйдæр,

фæссайдтонцæ дзи зæронди

æ сайтанæй хъæбæрдæр.

Ниггæлстонцæ’й-мæ’й æ уатмæ:

«Дæ одесæг æ хæццæ ‘й».

Æ оди тæссæй идардмæ

æ гъæрзунгъæр игъустæй.

***

Йæ урс сæрыл йæ лæгуын худ.

Нал дæр уыны йæ цæстæй.

Зæронд лæгыл ды ма ныххуд! —

нæ фыдæлтæ фæдзæхстой.

Дыс-ма хъæуы йæ къæриты, —

Сæххæст ын ис бызгъуыртæй.

Цы-ма хъæуы сæ зæронды?

Хъæбæр бузн у йæ фырттæй.

Æрхастой йæм сæ лæппутæ

æргъæвст цæргæс кæцæйдæр.

Фæсайдтой дзы уым зæронды

дæлимонæй хъæбæрдæр —

Баппæрстой йæм æй йæ уатмæ:

«Дæ удхæссæг æркуысси».

Йæ уды тасæй фырдардмæ

йæ хъæрзын-хъæр куы хъуысти.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/8c/e4/f3e48c): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/8c/e4/f3e48c): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/8c/e4/f3e48c', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/8c/e4', 'data' => array('token' => 'f3e48c', 'parent' => 'e7aad3', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1696042267')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23