​ДУУÆ ÆРДХУАРДИ

Нæ хуæнхти, нæ бæсти

Нарти гъæу цардæй,

Æрветгæ сæ бæнттæ

гъæздуг бæркадæй.

Æдзох сæ зарунгъæр

цудæй сæ фæндон,

адтæй син алкæддæр

онæн бæрæгбон.

Еу бон æрбадтæнцæ

нихæси рæнгъæй,

аргъæуттæ кæнунцæ

хестæртæ радæй.

Кæсунцæ Орс хонхмæ —

мегъæ’йбæл бадуй.

Дзорунцæ кæстæртæ:

«Нæ Орси уаруй.

Æврагъ æй, æврагъ æй,

арв дæр дзи нæруй».

Зæронд дæр фестадæй,

кæстæртæн зæгъуй:

«Зæронди фæрсетæ, —

мегъæ уæ сайуй,

цауæйнон сикъети

бæрзондбæл маруй.

Гуймани фæйдтайтæ

айсоми цæугæ, —

ку радта не’Фсати —

хуæрдзйан æй бæргæ».

Хæснитæ кæнунцæ

æ хæццæ хинстбæл:

«Зæгъæн, ка фæммулд уа,

æврагъ ес Орсбæл...»

Дзорунцæ йе ‘рдхуардмæ:

«Райсæ нин бæрæг!»

Рарветуй æ топмæ, —

рандæуй Дзæуæг.

Ку ‘схъæртуй Гуйманмæ, —

хæрдмæ’ймæ кæсуй:

хонсарæй цæгатмæ

дзæбедур æхсуй.

Цауæйнон бастадæй,

æ топп исзинг æй.

Дзæбедур цæгатæй

уæддæр нæ киудтæй.

Ку ‘скастæй «бонхуарз»-мæ, —

æ топп ниггæлдзуй:

«Ци ‘сдзорон ме ‘рдхуардмæ?»

Кæуæги фæнзуй.

«Хиццаг нæ минасæ, —

фулдæр мæ фæсмон.

Фесафтон мæ хуасæ, —

æхстон нивисон».

Цæунцæ цæгатмæ

лимæнтæ уæддæр:

«Нийзелæн еу къагъдмæ,

додой нин æ сæр».

Хæстæгмæ разиндтæй

дзæбедур æцæг.

Æскъуди ниндагъдæй

федар æ сæфтæг.

Нуртæккæ Гуймани

хуæздæр ци гъудæй?

Фенсонуй æ сирди,

райзелуй билæй.

Равардта не ‘Фсати —

адгин сæ рæфтад.

Хæссунцæ ‘й цæгати, —

хайуантæ... фæснад.

Сау Силам Гуйманмæ

неугæ никкæсуй:

«Ракæсæ де ‘мбалмæ, —

байзудта дæ куй».

Уалинмæ Гуймани

фенсонуй Дзæуæг...

Байзадæй адаги

æносмæ нæ лæг.

Расхъиудтæй тæгæрбæл, —

фегъустæй æ гъæр:

«Ме ‘вдесæн фæууотæ,

хор æма тæгæр!»

Сау куй дæр зæйуатбæл,

урдугмæ гургæ,

нистадæй хецауæн

æ цори бæргæ.

«Уæу-æу-æу, уæу-æу-æу», —

неуй æ реубæл.

Фæнзунцæ’й къæдзæхтæ:

рохсаг уа йе ‘нбал.

Бадунцæ нихæси.

Дзæуæг фæззиндтæй.

«Уардта дзи нæ Орси,

Зæронд фæммулдæй.

Не ‘ссердтон Гуймани!

Ецирдиги нæ’й.

Раздахтæн хонсарæй.

Дзæбедур мæн æй.

Февзистон мæ топмæ,

о, мардзæ, цæвæ’й, —

æ фæрци голлагæ

байдзаг æй фидæй».

Сау куй дæр æ фæсте

неугæ фæззиндтæй.

Тонунцæ сæ ростæ

мадæй’ ма ностæй.

Ностæн дæр æ фæндæ

раздæр конд адтæй.

Зунд æнцæ æгъдæуттæ, —

анз ин сау даргæ’й.

Ку сеса æ саутæ, —

Дзæуæгмæ цæудзæй.

Уарзони æдæрсгæ

хъуритæ кæндзæй.

Анзи бон ку ‘рхъæртуй, —

рохсаг Гуйманæн.

Ресунцæ æ фæрстæ

мæстæй Силамæн.

Ку скæсуй Дзæуæгмæ —

æ зæрдæ ресуй.

Дзæуæг æнæфсæрмæй

сæ сæргъи истуй.

Нуртæккæ зæрондæн

æ хæснæ æцæг,

радтуй æ ниуазæн,

райсуй æй Дзæуæг.

Тæгæрæн æ сифæ,

тогæй игъæстæй,

хъалацæн æ хурфи

дунгæй низзилдæй.

Бæгæни хъалаци

хорæй ирадæй.

Сау Силам æзнаги

хуæруй дæндагæй.

Сау куйæй боз æнцæ, —

бæззуй æ дæндаг,

фал ностæ абонмæ

фæцæй тæрхойнаг.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4d/45/4f454d): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4d/45/4f454d): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4d/45/4f454d', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4d/45', 'data' => array('token' => '4f454d', 'parent' => '4037e8', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1696041071')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23