КЪАЗАРМАЙ

Нæбал мин ес мæ гъар хуссæн, —

нæзи фæйнæг мæ буни.

Хуцау зонуй, ку бахуссон, —

ци фæууиндзæн мæ фуни.

Цæмæй зонун, куд цæрунцæ

мæ тухст мадæ, мæ хуæртæ.

Æвæццæгæн, никкæунцæ,

зæрдихалæн — сæ гъæртæ.

Нæ мæ гъæуй они кæун,

евгъуйæнтæ сæ бæнттæ.

Низзарун, цид: тугъдмæ цæун!

Æрхæсдзæн дзи нивæндтæ.

Бæргæ зарун фæлладæй дæр,

фал бунмæ ниууолæфун,

æруадзун, цид, мæ гъунгун сæр —

зæрдунгæгæй нийнæфун.

Æвеппайди мæ сау рæсугъд

мæ зæрдæбæл ку’рлæууй, —

хуæрунбæл дæр мæ цæстисуг

мæ фингæбæл нигъзæлуй.

Мæнгæ дзурд уин нæ фæууодзæн:

берæ уарзун нæ бæстæ,

фал уегасемæй еу одæн

фулдæр уарзуй мæ цæстæ.

Æ уиндæмæ ку фæббæллун, —

ниххуссун мæ фæйнæгбæл,

фал ме’намондæн фегъал ун,

‘ма тухсун мæ еунæгбæл.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/2c/d8/5ed82c): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/2c/d8/5ed82c): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/2c/d8/5ed82c', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/2c/d8', 'data' => array('token' => '5ed82c', 'parent' => '3e886b', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/comment/form/2/638/', 'time' => '1696040472')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23