ГЪÆР

Тох фæдес, уæхæн гъæрмæ нæ нæртон лæг

гæпп кæнидæ æ циртæй.

О, нæ лæг! Кæми нин дæ, нæ сау тог нин

ниуазунцæ хъæзинтæй.

Хор фæйдтан, æ фæууинди нæ цæститæ

фæттарæнцæ æ рохсæй.

Фун фæцæй, æ фæуунмæ нæуæг æрдзæги —

бафтудæй нæ бæрзæй.

Æй уæууæй, — хуæздæр æнгъæл нæ тайуæгтæн

гъезæмарæ, фудæбон.

Дор ку н’ан, нæ берæгътæ сæ фусдзæртти

ку кæнунцæ сæ фæндон.

Ес-нæййес, уæддæр, дан, нин уæ сау тогæй

нæ фæндон мизд нæ кустæн.

Сугъд зинæй, басæй сугъдæй æдонугæй

нæ донæй дæр æстъæлфæн.

Къахт цæттæ ‘й! Æнсонунцæ нæ уордæмæ

æд сувæллон, æд устур.

Ох, зæгъæн, æнгъæл ма кæсæн дæ циртмæ, —

хъæбæр нæ гъæуй дæ сæр.

Саст фæцан, кæми нин дæ, дæ цирти фарс

куд нæ тонуй нæ гъæрæй?

Тагъд фæдес! Дæумæ кæсæн, ци нин фæдтæ,

ислæуерæ дæ циртæй.

Арв нæруй, æ тухцæфтæй нæ зæрдитæ

ниррезунцæ сæ бунтæй.

Арт цæуй, æ циренмæ нæ не’знæгтæ

фæттæрунцæ тумугъæй.

Раззаг рæнгъити,

раззаг дамгъати,

урдугмæ æркæсæ —

Къостай æримисæ.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/b3/a7/bda7b3): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/b3/a7/bda7b3): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/b3/a7/bda7b3', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/b3/a7', 'data' => array('token' => 'bda7b3', 'parent' => '259229', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/comment/form/2/649/', 'time' => '1696045402')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23