​ЗÆРБАТГУТÆ (ЗÆРВАТЫЧЧЫТÆ)

Æртахтæнцæ зæрбатгутæ зæрдæрохсæй нæ бæстæмæ,

фæззардтонцæ борæмæлгъæй рæсугъддæр.

Игъустон они зарунмæ — фæммæстгун дæн

                                                            мæ гъостæмæ —

сæ дзурдтæ син нæ ниййахæста мæ сæр.

Нæ уалдзæгæн йе ‘рхæсгутæн ке бæзтæнцæ

                                                            сæ фæндитæ,

нæ зонгæй дæр бæрæг адтæй мæ зæрдæн.

Ку зудтайнæ се’рдигонау, ку лæдæрдтайнæ

                                                            сæ дзурдтæ —

мæ раст æмбес æрхастайнæ нивондæн.

***

Зæрватыччытæ 'ртахтысты зæрдæрухсæй нæ бæстæм дæр,

фæзарыдысты булæмæргъæй рæсугъддæр.

Фæхъуыстон сын сæ зарынмæ — мæ хъустæм уæд фæмæсты дæн —

сæ дзырдтæ сын нæ рацахста мæ буц сæр.

Нæ рагуалдзæг æрхæсджытæн кæй бæззыдысты се 'гъдæуттæ,

бæрæг уыд уый æнæ уый дæр мæ зæрдæйæн, мæ зондæн.

Куы зыдтаин се 'рдыгонау, куы 'мбæрстаин сæ ныхæстæ —

мæ раст æмбис æрхастаин нывондæн.
Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/3b/2d/902d3b): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/3b/2d/902d3b): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/3b/2d/902d3b', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/3b/2d', 'data' => array('token' => '902d3b', 'parent' => '753e73', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1696045733')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23