БИНОНТИ ЦАРД

Ханбекер æма Ханиффæ,

сæ сунтой дæр ма сæ хæццæ,

сæ дæлбазур æрбадунцæ —

хорискастæй хорæфтудмæ

кæрæдземæ фæдздзорунцæ;

ци нæ хæссунцæ сæ сæрмæ,

сæ фурхилтæй исхуарунцæ

сæ кæрæдзей сæ сæтæй.

Ку сæ фæрсай, ци кæнунцæ,

уæд рæуæнттæ фæккæнунцæ,

сабур цæрунмæ, косунмæ

сæ синхонти нæ фæнзунцæ,

багъигæ’й си сæ хæссæг дæр,

фæндæ кæнун ин зонунцæ.

Ниссæ уадзуй сæ фæрсæг дæр,

нæ фæммæлуй сæ мæтæй.

Кустмæ цæугæй сæ хæссæг лæг

бæргæ фæууй хъæбæр цæрдæг, —

нæ фæндонбæл ку низзаруй —

æ цæсти суг æрæгъзалуй,

фæззæгъуй, цид, ци дессаг æй,

атæ кæугæй цæмæн зарун?

Æвæццæгæн мæ низзарун

мæ рист зæрдæн кæун æй.

Уотæ заргæй ку бакосуй —

силти загъдæй ку фæттæрсуй,

фурæстонгæй æнæбари

æрæнцайгæй æ хæдзари,

фæсси ледзуй фурæфсесæй;

ка нæ ледзуй уæхæн тохæй,

фæззæгъуй, мæ куст феронхæй,

рафунæй уй æрхунæй.

Æгуст æнцæ сæ кустæгтæ,

æдзæттæ’нцæ сæ рæфтæдтæ,

сæ биццеутæ, сæ кизгуттæ

ци уинунцæ, уой кæнунцæ.

Ци кæнонцæ? Фурæстонгæй

сæ кæрæдзей, сæ мадтæлтау,

цъæхахст гæнгæй, нихæй тонгæй,

агайунцæ дæндагæй.

Сæ куй ма дзи ку ниннеуй,

уæд сегасей гъаер ку сеу уй, —

æрæмбурд унцæ синхонтæ

сæ фæдесмæ, сæ дессагмæ.

Æрæхсæвæ уй уалинмæ,

неугæ-рæйгæй, берæгъбалау.

‘Ма сегасдæр ниххуссунцæ

мæстæйдзагæй, фæлладæй...


Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4f/51/96514f): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4f/51/96514f): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4f/51/96514f', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/4f/51', 'data' => array('token' => '96514f', 'parent' => '9942b2', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/comment/form/2/655/', 'time' => '1696044362')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23