​КОСГУТИ БÆРÆГБОН

Æрæмбурд æнцæ косгутæ,

идзулд зæрдæй низзарунцæ

хестæрæй ‘ма кæстæрæй.

Кæрæдземæн ниффæдзæхсæн,

æнæбари нæ хецæуттæн

кадæр кувдта æ сæрæй.

Нæ гъуддаги кадæр коса

фудæрдæмæ, рамарунмæ

маке фæууæд фæстеуат.

Æртхуард уогæй ка нæ феста

багъæуаги, уой æ фудмæ

ма ниууадзæн æнæ ‘фхуард.

Нæ бæрæгбон нæ фæндонбæл,

кæрæдземæ нур абони

идзулд цæстæй искæсæн.

Фæххуæцетæ кæрæдзебæл,

гъæдæг лæуун нæ гъуддаги

банимайæн ихæсæн.

«Нæ бæрæгбон нæ фæндон уа», —

уотæ ковгæй нæ фидтæлтæ

ниммæлионцæ судæй.

Уæ цæрæнбон берæ фæууа.

Кæрæдзебæл фæххуæцетæ,

уони кувд нин æрцудæй.

Нæ бæрæгбон нæхе барæ,

нæбал кæндзйан гъезæмарæ,

нæ фидбилиз идуйуй.

Нæ фидхуартæмæ бавзистан,

нæ хумзæнхитæ байурстан,

нæ хуймон дæр идзулуй.

Нæ рагуалдзæг ци хиццаг æй,

æ фудбон ма, меттæ уаргæй,

фæззинуй, фал фæтътъизуй.

Нæ зуймон уазал изолмæ

фæллигъдæй ‘ма ма нæ хормæ

нæ хуæнхти сæртæй гъизуй.

Æрæмбурд æнцæ косгутæ,

уалдзæги зартæ хæссунцæ

зæрбатгутæй рæсугъддæр.

Сæ зинтæ дæр имисунцæ,

сæ бæздайæнтæ нихснунцæ

цæсти сугæй сæ фулдæр.
Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/f2/fb/55fbf2): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/f2/fb/55fbf2): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/f2/fb/55fbf2', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/f2/fb', 'data' => array('token' => '55fbf2', 'parent' => '6b7787', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1696044518')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23