ДУСÆРОН ЦÆРГÆС

Фурвуд нæ дусæрон, фурвуд нæ цæргæс

талинги мардæй, нихъулдæй дзи.

Фурвуд æ бæдæлттæ, фистонцæ се’ хæс,

бунæй æвдулдæнцæ сæ рондзи.

Гъæрзгæй сæ неун-гъæр бунæй игъустæй —

тар комти тар гъæдтæ ризтæнцæ.

Худта’ймæ мæрдæсмаг берæгъти бæлттæй,

фæстегътæй халæнттæ тахтæнцæ,

Уæддæр нæ дусæрон бæдæлттæ уагъта,

æхе ефхæссун фæффæразта.

Уæддæр æ базуртæ медбæсти тилдта,

æ бæрцæ тогæй фæнниуазта.

Бухсæн нæбал адтæй се смагæй финдзæн —

мæрдæсмаг ку нилхъивта реутæ,

сæхе фæккалдтонцæ хæрдмæ фæрæзнæн,

дуйней рохс фæйдтонцæ адæмтæ.

Надбæл сæ нифсгинтæй беретæ мардæй,

уæддæр исхизтæнцæ рохс цардмæ.

Есгæд имисдзæнæй фæстагон заргæй,

сæхе куд гæлстонцæ цъæх артмæ.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора